logo

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 (WE) /dalej rozporządzenie ogólne/ informuję, iż:

• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Samopomoc” z siedzibą w Grójcu, przy ul. Mogielnickiej 30D , 05-600 Grójec.
• w Spółdzielni Mieszkaniowej „Samopomoc” w Grójcu wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Panią Katarzynę Suwarską. Inspektor wyznaczony jest do kontaktów w sprawach związanych z realizacją Pani/Pana praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, lub w celu uzyskania informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych w Spółdzielni.

Dane kontaktowe: adres: Inspektor Ochrony Danych Spółdzielni Mieszkaniowej Samopomoc w Grójcu, ul. Mogielnicka 30D,
• adres e-mail : odo@samopomoc.info;
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań, obowiązków i uprawnień określonych w Statucie i Regulaminach Spółdzielni, oraz powszechnie obowiązujących przepisach prawa, a związanych z prowadzeniem działalności zarządzania i administrowania nieruchomościami.

Podstawa prawna przetwarzania wynika min z :

• Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
• Ustawy z dnia 16.09.1982r – Prawo Spółdzielcze;
• Ustawy z dnia 15.12.2000r o Spółdzielniach Mieszkaniowych;
• Ustawy z dnia 24.06.1994r o własności lokali;
• Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Samopomoc” w Grójcu.
• wykonaniem umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy na podstawie art. 6 ust 1 lit b rozporządzenia ogólnego. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Szczegółowe informacje o planowanym okresie przetwarzania danych osobowych można uzyskać w właściwej merytorycznie komórce organizacyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej Samopomoc w Grójcu.
• posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, a jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania , którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
• przysługuje Pani/Panu prawo żądania usunięcia oraz przekazania danych osobowych w trybie art. 17 ust 1 ogólnego rozporządzenie w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody.
• ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.;
• podanie przez Pana/Panią danych osobowych w związku z wykonywaniem zadań Spółdzielni jest: niezbędne do realizacji umów i statutowej działalności Spółdzielni. . Dane osobowe w tym celu będą pozyskiwane głównie od osoby której dane dotyczą jak i od innych organów administracji publicznej z centralnych rejestrów publicznych. W przypadku pozyskiwania danych od osoby której dane dotyczą jest Pan/Pani obowiązana do ich podania a konsekwencje niepodania danych osobowych wynikają z przepisów prawa.
• podanie danych w celu wykonania umowy lub w celu podjęcia działań związanych z jej zawarciem jest /warunkiem umownym/warunkiem zawarcia umowy). Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność realizacji umowy.